ขั้นตอนการปลูก

ปาล์มประดับ

ปาล์มชนิดต่างๆ

สถานการณ์ทั่วไป

home page about us portfolio projects news contacts
ประโยชน์ของปาล์มน้ำมัน
ราคาผลปาล์มทะลาย สัปดาห์นี้เฉลี่ย กก.ละ 4.42 บาท ลดลงจาก กก.ละ 4.67 บาท

ปาล์มน้ำมันเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญชนิดหนึ่ง ซึ่งเหมาะสมกับภาพอากาศ ร้อนชื้น จัดอยู่บริเวณใกล้เคียงกับเส้นศูนย์สูตร ดังนั้ปาล์มน้ำมันจึงเจริญเติบโต ได้ดีใน ภาคใต้ ของประเทศบริเวณพื้นที่ที่ปลูกมากที่สุด คือจังหวัดกระบี่ สุราษฎร์ธานี ชุมพร สตูลและตรัง โดยจังหวัดกระบี่ ปลูกมากที่สุดจำนวน 537,637 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 39.40 อ่านต่อ

ราคาน้ำมันปาล์มดิบ สัปดาห์นี้เฉลี่ย กก.ละ 25.38 บาท ลดลงจาก กก.ละ 27.75 บาท

ทั้งนี้เนื่องจากผลตอบแทนการปลูกปาล์ม น้ำมัน ดีกว่า การปลูกพืชชนิดอื่น ทั้งนี้เพราะราคาน้ำมัน ปาล์มในตลาดโลกมี แนวโน้มสูงขึ้น 

view larger view larger
 

ส่วนประกอบของปาล์ม

การใช้ประโยชน์

บำรุงรักษาสวนปาล์ม

การเก็บเกี่ยวผลปาล์ม

กำหนดคุณภาพปาล์ม

ศรัตรูพืชที่สำคัญ

Buy Cheap Viagra
http://www.viagra-qs.com
view larger view all
หน้าหลัก|ชนิดของปาล์ม|ประโยชน์ของปาล์ม|วิธีการทำปาล์มน้ำมัน|เว็บบอร์ด|สาระน่ารู้|คณะผู้จัดทำ